Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου (9) με τίτλο "Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές ∆ράσεις" της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα ∆ιαχείρισης Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΜΙΣ 5007986, του Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ42, προτίθεται να προχωρήσει σε αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Ο.Α.Σ.Π. καλεί όσους ενδιαφέρονται για το σύνολο του εξοπλισμού να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Οικονομικές Προσφορές έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προμήθεια Εξοπλισμού Έργου".

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη