Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιο του έργου «Ελληνικό σύστημα παρατήρησης Λιθόσφαιρας», το οποίο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 7 και έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία, Ερευνητικές Υποδομές 2014 - 2020», προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών : (α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 15η Ιουνίου 2019, Ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00.

Διάρκεια του έργου είναι Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή Hellenic Observing System (HELPOS)»

Άλλες πληροφορίες: Zip file, 6MB