Διοικητικό-Οικονομικό

Την Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτούν:

 

α. Το Τμήμα Διοικητικού και

β. Το Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής αφορούν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α. Τμήμα Διοικητικού:

 

Στην αρμοδιότητα αυτού ανήκει ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Ινστιτούτου. Ο χειρισμός θεμάτων δημοσίων σχέσεων, τύπου και πληροφοριών. Η παρακολούθηση και η τήρηση αρχείου των δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νομοθετημάτων σχετικών προς το Ινστιτούτο και παρεμφερών Ιδρυμάτων ως και της σχετικής νομολογίας.

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου ως και του γενικού αρχείου. Η διακίνησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και η επικύρωση αντιγράφων. Η διοικητική υποστήριξη για κάθε δραστηριότητα που αφορά την επιμόρφωση και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ινστιτούτου. Η οργάνωση και η λειτουργία βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου.

 

Η αντιμετώπιση εκδοτικών εργασιών και μεταφραστικών θεμάτων του Ινστιτούτου. Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων του Ινστιτούτου. Η μέριμνα για την καθαριότητα, θέρμανση, φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου.

 

β. Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών.

 

Το Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών του Ινστιτούτου λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εισπράξεις και πληρωμές ενεργούνται βάσει των διατάξεων του ίδιου Ν.Δ. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα αυτού ανήκει:

 

Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οι τροποποιήσεις αυτού, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων του Ινστιτούτου, η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η σύνταξη εισήγησης επί παντός οικονομικού θέματος, ισοζυγίων, απογραφής, ισολογισμού, απολογισμού, και μισθολογικών καταστάσεων. Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η έκδοση και η προώθηση των ενταλμάτων πληρωμών και εκκαθάρισης των δαπανών. Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού. Η επιμέλεια βεβαίωσης όλων των εσόδων του Ινστιτούτου, η διενέργεια εισπράξεων του Ινστιτούτου και ενημέρωση των οικείων μερίδων των οφειλετών, η επιμέλεια εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΝΕΔΕ), ο έλεγχος των ενταλμάτων πληρωμής, ως προς τα εξωτερικά τυπικά χαρακτηριστικά, την εγκυρότητα της υπογραφής των και το σύμφωνον των αναγραφομένων δικαιολογητικών, η διενέργεια πληρωμών των πάσης φύσεως δαπανών του Ινστιτούτου, η τήρηση των κατά τις κείμενες διατάξεις βιβλίων και όσων βοηθητικών επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Η μέριμνα σύμφωνα προς τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τον εφοδιασμό, με εξοπλισμό πάγιας χρήσης και αναλώσιμα ως και κάθε φύσης αναγκαίου υλικού του Ινστιτούτου, η σύνταξη πινάκων των αναγκαίων κατά κατηγορίες υλικών, η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών του Ινστιτούτου και υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία κρατικών προμηθειών, η τήρηση των βιβλίων που επιβάλλονται από το νόμο και η διαχείριση των ειδών και υλικών που προμηθεύονται.