Είστε εδώ: 
 

Δίκτυα

 

Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει εγκατεστημένο Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με σκοπό την καταγραφή της ισχυρής κίνησης. Το δίκτυο αποτελείται από 120 και πλέον επιταχυνσιογράφους ψηφιακής τεχνολογίας εγκατεστημένους σε μεγάλες πόλεις του Ελληνικού χώρου. Επίσης, διαθέτει διάφορα ειδικά δίκτυα καταγραφής της ισχυρής κίνησης τα οποία λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας (ARGONET, INDESMUSA, EUROSEISTEST κλπ) καθώς και ειδικά μετρητικά δίκτυα ανωδομής σε μεγάλα έργα (Γέφυρα Χαλκίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κλπ). Στο ΙΤΣΑΚ έχει δημιουργηθεί πλούσια τράπεζα καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης, με βάση τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και αντίστοιχες καταγραφές από άλλες περιοχές της Γης με παρόμοιο σεισμοτεκτονικό περιβάλλον. Η τράπεζα αυτή απετέλεσε την βάση των φασμάτων σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στον Αντισεισμικό Κανονισμό για την εκπόνηση του οποίου συμμετείχε μεταξύ των άλλων φορέων και το ΙΤΣΑΚ. 

Με χρηματοδό­τη­ση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ολοκληρώ­θηκε η προμή­θεια 113 επιταχυνσιο­γράφων νέας γενιάς υψηλής ανάλυσης (24bits) των οποίων η εγκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει και ανα­μένεται να ολοκλη­ρωθεί εντός του 2012. Στόχος αυτού του έργου, σε συνεργασία με το Γεωδυ­ναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ, είναι η γεωγραφική πύκνωση του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογρά­φων, η κάλυψη όλων των μεγάλων οικισμών της χώρας και σε ορισμένες περιπτώσεις η κάλυψη ακραίων εδαφικών σχηματισμών εντός του ίδιου οικισμού.

Η μεταφορά των δεδομένων των νέων οργάνων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, με την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτουν πανελλαδικά το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRnet). Η ολοκλήρωση αυτού του έργου συνέβαλλε σημαντικά στον εμπλουτισμό και στην ποιότητα καταγραφών της βάσης δεδομένων ισχυρής δόνησης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ για την διαχείριση κρίσης σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμών αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο χαρτών αισθητότητας της ισχυρής δόνησης στις πλειόσειστες περιοχές της χώρας (shaking maps).

Για μια λεπτομερή λίστα των δεδομένα που διαθέτει το ΙΤΣΑΚ και των online σημείων πρόσβασης δείτε εδώ.