Επιτεύγματα

Τα κυριότερα επιτεύγματα του Ινστιτούτου μέχρι σήμερα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

 • Εγκατάσταση και λειτουργία με επιτυχία από το 1982 δικτύου επιταχυνσιογράφων σε εθνικό επίπεδο το οποίο σήμερα αποτελείται από 85 σταθμούς εγκατεστημένους κυρίως σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο και παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων ισχυρής σεισμικής κίνησης. Οι αναλογικοί επιταχυνσιογράφοι των σταθμών αυτών αντικαταστάθηκαν εξ' ολοκλήρου από ψηφιακούς κατά το έτος 2001.
 • Ανάπτυξη ειδικών μετρητικών δικτύων επιταχυνσιογράφων, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση, είτε περιορισμένου χρονικού ορίζοντα (φορητά συστήματα καταγραφής) σε έργα ιδιαίτερης σημασίας για τον προσδιορισμό των δυναμικών τους χαρακτηριστικών και τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς τους (Γέφυρα Χαλκίδας - Χαραδρογέφυρες Καβάλας - κτίρια στην Αθήνα, Κόρινθο, Ζάκυνθο - Τεχνικά Έργα της Εγνατίας Οδού).
 • Ανάπτυξη ειδικών μετασεισμικών δικτύων με επιταχυνσιογράφους στο ελεύθερο πεδίο και σε κτίρια ή και σε έργα υποδομής σε περιοχές πληγείσες από σεισμό. Συλλογή και αξιοποίηση καταγραφών, άμεση παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του σεισμού προς την Πολιτεία, αποτίμηση των επιπτώσεων σε δομημένο και φυσικό περιβάλλον με τη μορφή ειδικών αναγνωριστικών εκθέσεων πολυκλαδικού χαρακτήρα και παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης της Πολιτείας σε επίπεδο μετασεισμικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη τοπικών μετρητικών δικτύων περιβαλλοντικού θορύβου σε έδαφος για τον προσδιορισμό θεμελιωδών δυναμικών ιδιοτήτων σε μικρές παραμορφώσεις.
 • Δημοσίευση μεγάλου αριθμού (πλέον των 400) πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σε ελληνικές εκδόσεις. Ειδικές εκδόσεις από πρόσφατα σεισμικά συμβάντα: καταγραφές και τεκμηρίωση της ισχυρής εδαφικής κίνησης, επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών, απόκριση και συμπεριφορά των κατασκευών, των έργων υποδομής και των δικτύων, σε συνεργασία με τεχνικούς ή επαγγελματικούς φορείς.
 • Εκπόνηση σημαντικού αριθμού τεχνικών μελετών, ειδικής φύσης, για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και θωράκιση έργων μεγάλης κοινωνικής σημασίας (Γέφυρες της Εγνατίας Οδού Α.Ε., Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, Φράγματα και εργοστάσια της ΔΕΗ Α.Ε. κ. α.) με εφαρμογή της πλέον σύγχρονης αντισεισμικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και με εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγει στα πλαίσια της προσανατολισμένης και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής που διεξάγει σε σταθερή βάση το ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ.
 • Ουσιαστική συμβολή στη σύνταξη και στις εκάστοτε τροποποιήσεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, αλλά και στη διαμόρφωση του Νέου Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας που τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2004, καθώς και στην ενημέρωση του τεχνικού κόσμου της χώρας.
 • Δημιουργία στο ΙΤΣΑΚ πλούσιας τράπεζας καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης, με βάση τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και αντίστοιχες καταγραφές από άλλες περιοχές της Γης με παρόμοιο σεισμοτεκτονικό περιβάλλον. Η τράπεζα αυτή απετέλεσε την βάση των φασμάτων σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στον Αντισεισμικό Κανονισμό για την εκπόνηση του οποίου συμμετείχε μεταξύ των άλλων φορέων και το ΙΤΣΑΚ.
 • Ενεργός συμμετοχή τόσο σε διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε ερευνητικές προσπάθειες Εθνικού Επιπέδου, που έχουν σχέση με την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης - σεισμικής τρωτότητας, τη μείωση των συνεπειών του σεισμού σε τεχνικά έργα - δίκτυα και έργα υποδομής, τη δυναμική ανάλυση και έλεγχο σεισμικής επάρκειας φραγμάτων και λοιπών γεωκατασκευών, τον προσεισμικό έλεγχο κατασκευών, τις μετασεισμικές επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, κλπ.
 • Διοργάνωση, με ιδιαίτερη επιτυχία, της διεθνούς συνάντησης για την ίδρυση της Ένωσης Αντισεισμικής Προστασίας των χωρών - μελών της Ο.Σ.Ε.Π. και ανάληψη της μόνιμης έδρας της Γραμματείας στη Θεσσαλονίκη, στο ΙΤΣΑΚ.
 • Διοργάνωση ή από κοινού οργάνωση με άλλους Φορείς - Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια κύκλου διαλέξεων, ομιλιών, ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης για τη διάχυση της ειδικής γνώσης από την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς εξειδίκευσης του Ινστιτούτου, αλλά και από την αποκτηθείσα τεχνογνωσία - εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης μετρητικών δικτύων (μονίμων, ειδικών, μετασεισμικών) και αξιολόγησης των πάσης φύσεως καταγραφών σε συνδυασμό με θεωρητικές - αναλυτικές προσεγγίσεις.
 • Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (κυρίως του Α.Π.Θ.) με διδασκαλία και συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
 •