Επιστημονικά Προγράμματα

 

Τίτλος:

NERA & E2VP2 - Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων και Μεταδεδομένων του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στον Ελληνικό Χώρο

Διάρκεια: 2016 – 2018
Ενεργό : Ναι
Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (FP7 Programme) & CEA France
Συμμετέχοντες φορείς: ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Συντονιστής: Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών, ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Υπεύθυνος: Νίκος Θεοδουλίδης

περιγραφή

Στο Έργο αυτό επιχειρείται ανάλυση επιταχυνσιογραφημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών σε θέσεις των επιταχυνσιογράφων του Εθνικού Δικτύου, καθώς και υπολογισμός παραμέτρων της σεισμικής εστίας και του δρόμου διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Κατά τη διάρκεια του Έργου γίνεται συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και μεταδεδομένων που σχετίζονται με τις θέσεις των σταθμών επιταχυνσιογράφων και σεισμών του ελληνικού χώρου και των γειτονικών περιοχών.

 

Δρόμοι διάδοσης κυμάτων σταθμών-σεισμών

Κατανομή δεδομένων μέγεθος-απόσταση(km)

Δρόμοι διάδοσης κυμάτων σταθμών-σεισμών Κατανομή δεδομένων μέγεθος-απόσταση(km)

Τίτλος:

Επεξεργασία Δεδομένων Επιφανειακών Κυμάτων και Εκπαίδευση σε αντίστοιχα αντικείμενα

Διάρκεια: 2015 – 2015
Ενεργό : Όχι
Φορέας χρηματοδότησης: Τμήμα Γεωεπιστημών, Πανεπιστήμιο της Uppsala, Sweden
Συμμετέχοντες φορείς: ΙΤΣΑΚ, UU
Συντονιστής: Dr. Alireza Malehmir, Associate professor of geophysics/Senior lecturer, Uppsala University, Sweden
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Σαββαΐδης

περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου είναι η επεξεργασία δεδομένων Επιφανειακών Κυμάτων (ελεγχόμενης πηγής και μικροθορύβου) καθώς και η εκπαίδευση της ομάδας του Τμήματος των Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Uppsala σε αντίστοιχα αντικείμενα.

Τίτλος:

Εκπόνηση Μετρήσεων σε Φέροντα Στοιχεία του Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα προκειμένου να διαπιστωθεί η αλληλεπίδραση μηχανολογικού εξοπλισμού και του φέροντα οργανισμού του κτιρίου

Διάρκεια: 2015 – 2016
Ενεργό : Ναι
Φορέας χρηματοδότησης: Εταιρεία Βέρμιον ΑΤΕΕ
Συμμετέχοντες φορείς: ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Συντονιστής: Θωμάς Σαλονικιός, Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Υπεύθυνος: Θωμάς Σαλονικιός

περιγραφή

Στο πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκαν: α) Μετρήσεις πριν τις επεμβάσεις στον ξύλινο Φ.Ο. και στις μηχανές παλινδρομικών κόσκινων για τον έλεγχο των δυναμικών χαρακτηριστικών του Φ.Ο. με την μέθοδο των μικροδονήσεων. β) Ενοργάνωση του κτιρίου με επιταχυνσιόμετρα για την μέτρηση των ταλαντώσεων του κτιρίου χωρίς την λειτουργία των μηχανών, μετά τις επεμβάσεις. γ) Μέτρηση των ταλαντώσεων του κτιρίου κατά την διάρκεια λειτουργίας των μηχανών, μετά τις επεμβάσεις. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε εντός του 2016. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονταν οι μετρήσεις των ταλαντώσεων - διεγέρσεων των φερουσών λιθοδομών και του ξύλινου φέροντα οργανισμού πριν και μετά τις επεμβάσεις κατά τις δύο καταστάσεις λειτουργίας και παύσης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Προσδιορίστηκαν τα δυναμικά ιδιοχαρακτηριστικά του κτιρίου τόσο με την χρήση ταχυτητομέτρων όσο και με την χρήση επιταχυνσιομέτρων. Προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την αντοχή του μνημείου σε σχέση με την αντοχή που διέθετε ο φέροντας οργανισμός του μετά την κατασκευή όσο και σε σχέση με την αντοχή που προδιαγράφεται σύμφωνα με τα σύγχρονα επίπεδα ασφάλειας του Μνημείου.

Αναλυτικό προσομοίωμα του μνημείου

3η Ιδιομορφή του μνημείου Ανάλυση 2.94Hz

Αναλυτικό προσομοίωμα του μνημείου 3η Ιδιομορφή του μνημείου Ανάλυση 2.94Hz

Τίτλος:

Ενοργάνωση και Προσδιορισμός των Δυναμικών Ιδιοχαρακτηριστικών του Φωτοβολταϊκού Στεγάστρου στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» λόγω Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διάρκεια: 2015 – 2016
Ενεργό : Ναι
Φορέας χρηματοδότησης: Κοινοπραξία «Impregilo S.p.A. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Συμμετέχοντες φορείς: ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Συντονιστής: Θωμάς Σαλονικιός, Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Υπεύθυνος: Θωμάς Σαλονικιός

περιγραφή

Στο πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκαν οι κάτωθι ενόργανες μετρήσεις και αναλύσεις: α)Μετά την αφαίρεση της υποστύλωσης αλλά πριν την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών κυψελών, λήφθηκαν μέσω επιταχυνσιομέτρων δεδομένα ταλαντώσεων του στεγάστρου οφειλόμενων σε περιβαλλοντικές διεγέρσεις. β) Υλοποιήθηκαν δύο διατάξεις ενοργάνωσης του στεγάστρου οι οποίες στόχευαν στον προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνοτήτων, ιδιομορφών και συντελεστών απόσβεσης) που αντιστοιχούν στις δύο περιπτώσεις (ενεργοποίησης ή όχι) του συνόλου των ειδικών μηχανισμών στις κεφαλές των υποστυλωμάτων του στεγάστρου, και οι οποίες εξαρτώνται από τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου (υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας αντίστοιχα). Από τις μετρήσεις που έγιναν και από την μετεπεξεργασία τους προέκυψε πολύ καλή σύγκλιση μεταξύ των μετρημένων και υπολογισμένων δυναμικών ιδιοχαρακτηριστικών του στεγάστρου. Το στέγαστρο αυτό αποτελεί μία πρωτότυπη κατασκευή παγκοσμίως με πολλά καινοτόμα κατασκευαστικά στοιχεία.

Το υπό μελέτη Κέντρο Πολιτισμού 'Σταύρος Νιάρχος'

4η Ιδιομορφή του στεγάστρου. Ανάλυση 2.65Hz, από μετρήσεις 2.46Hz

Το υπό μελέτη Κέντρο Πολιτισμού
'Σταύρος Νιάρχος'
4η Ιδιομορφή του στεγάστρου.
Ανάλυση 2.65Hz, από μετρήσεις 2.46Hz

Τίτλος:

SINAPS@ - Earthquake and Nuclear Facilities: Ensuring Safety and Sustaining

Διάρκεια: 2014 – 2018
Ενεργό : Ναι
Φορέας χρηματοδότησης: ANR (Agence Nationale de la Recherche, France)
Συμμετέχοντες φορείς: CEA , EDF , ENS Cachan, Ecole Centrale Paris , Ecole Centrale Nantes, Grenoble Polytechnic Institute , Areva, IRSN , EGIS – Industries, Université Joseph ISTerre , IFSTTAR, CEREMA Méditerranée, PIA –RSNR, EPPO-ITSAK, TEI Ionion Nison
Συντονιστής: C. Berge-Thierry, CEA, IRSN, France
Υπεύθυνος: Νίκος Θεοδουλίδης

περιγραφή

To ερευνητικό πρόγραμμα SINAPS@ (http://www.institut-seism.fr/en/projects/sinaps/) έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις αβεβαιότητες που συνδέονται με βάσεις δεδομένων, τη γνώση των φυσικών διαδικασιών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης της σεισμικής επικινδυνότητας και την τρωτότητα των υποδομών που στεγάζουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο μιας προσέγγισης της ασφάλειας. Ο κύριος στόχος είναι να προσδιοριστούν ή/και να ποσοτικοποιηθούν τα αντισεισμικά περιθώρια, που προκύπτουν από τις υποθέσεις ή κατά την επιλογή του επιπέδου αντισεισμικού σχεδιασμού.

Το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας ιδιαίτερα μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011, ιδίως όσον αφορά τα σεισμικά περιθώρια ασφαλείας. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και θα εγκατασταθεί στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς (ARGONET), ειδικό τρισδιάστατο δίκτυο σεισμογράφων/επιταχυνσιογράφων, οι κατραγραφές του οποίου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κατανόηση εκείνων των παραμέτρων που καθορίζουν τις αβεβαιότητες στην εκτίμηση της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Καταγραφές κατά μήκος της λεκάνης του Αργοστολίου

 

Τιμές PGA σε διαφορετικά βάθη

Καταγραφές κατά μήκος της λεκάνης του Αργοστολίου Τιμές PGA σε διαφορετικά βάθη

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |