Είστε εδώ: 
 

Διευθυνσεις

Το Ινστιτούτο συγκροτείται από τις ακόλουθες τρεις ερευνητικές διευθύνσεις:

Division of Engineering Seismology: strong motion network operation, attenuation and empirical modelling of strong motion characteristics, site effects modelling and assessment, shallow and deep structure, simulation of strong motion, seismicity models, probabilistic seismic hazard analysis.

Διεύθυνση Εδαφοδυναμικής: αποτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών καθώς και της σεισμικής τους απόκρισης, αξιολόγηση και αποτίμηση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών καθώς και της επιρροής της γεωμορφολογίας και της τοπογραφίας στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης, μελέτες ρευστοποίησης και αλληλεπίδρασης εδάφους – ανωδομής, αντισεισμικό σχεδιασμό γεωκατασκευών όπως φράγματα, οπλισμένα επιχώματα και πρανή.

Division of Earthquake Engineering: analytical and experimental investigation of seismic behaviour of civil engineering structures, such as: bridges, buildings, dams, etc., seismic evaluation of existing structures, vulnerability assessment of the built environment, retrofitting and repairing techniques for structures, energy-related measures of seismic action, seismic behaviour of underground structures.

Το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου υποστηρίζουν οι υπόλοιπες διεθύνσεις και τμήματα:

Το 2002 με τον νόμο 3044 ιδρύθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή εκτός του κρατικού Προϋπολογισμού.