Είστε εδώ: 
 

Το Ινστιτουτο

To Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, μετά τον ισχυρό σεισμό στις 20 Ιουνίου 1978. Ο πρώτος Οργανισμός του δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 1981 και οι πρώτες προσλήψεις για κάλυψη οργανικών θέσεων έγιναν στα τέλη του 1983. Το 1989 δημοσιεύθηκε ο Οργανισμός του ΙΤΣΑΚ που απετέλεσε τη βάση για την ερευνητική του ανάπτυξη. Το 1995 το ΙΤΣΑΚ ενισχύθηκε από την Πολιτεία με την πρόσληψη 9 επιπλέον ερευνητών και μετατράπηκε σε ένα Ερευνητικό Κέντρο μοναδικό στην Ελλάδα. Η εκλογή των ερευνητών αυτών έγινε με κριτήρια προσόντων ανάλογα με εκείνα που ίσχυαν για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ομοταγή Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, όπως προβλεπόταν από τον Οργανισμό του ΙΤΣΑΚ. Σήμερα που το ΙΤΣΑΚ διαθέτει 14 ερευνητές (9 Πολιτικούς Μηχανικούς, 4 Σεισμολόγους και 1 Γεωφυσικό), όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 4 εξειδικευμένους Τεχνικούς και 1 διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, καθώς και επαρκές προσωπικό διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας του, έχει ήδη δρομολογήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης που θα έχει ως συνέπεια την ουσιαστική συμβολή στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας και στην ανάπτυξη αντισεισμικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Το ΙΤΣΑΚ είναι ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο με βάση το Νόμο 2919/2001 ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την μελλοντική έδρα της Γραμματείας της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Χωρών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ) σύμφωνα με το Νόμο 3044/2002.

Οι στόχοι του ΙΤΣΑΚ αναφέρονται στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην τεκμηρίωση και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας – τεχνολογίας στο χώρο της Αντισεισμικής Μηχανικής και της Τεχνικής Σεισμολογίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αναβάθμιση, εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό της Αντισεισμικής Τεχνολογίας (π.χ. αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών – έργων υποδομής, διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς τους, επισκευές βλαβών, ενίσχυση της σεισμικής τους επάρκειας κ.τ.λ.), να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό και στις διαδοχικές τροποποιήσεις του Αντισεισμικού Κανονισμού αλλά και στη σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών σε ειδικά θέματα που εκφεύγουν του Αντισεισμικού Κανονισμού και τέλος, να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες της ισχυρής σεισμικής κίνησης σε κατασκευές και σε έργα υποδομής της χώρας. Το ΙΤΣΑΚ έχει πολυκλαδικό χαρακτήρα, αφού, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, περιλαμβάνει υψηλού επιστημονικού επιπέδου σεισμολόγους, γεωφυσικούς και πολιτικούς μηχανικούς ειδικευμένους στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και στην Αντισεισμική Τεχνολογία των Κατασκευών. Σημειώνεται ότι αποτελεί μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο, έχοντας τη δυνατότητα αφενός, να παράγει αξιόλογο έργο εφαρμοσμένης κυρίως έρευνας, και αφετέρου, να εφαρμόζει τα παραγόμενα από την έρευνα αποτελέσματα προς όφελος του επιστημονικού και τεχνικού κόσμου στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.