Είστε εδώ: 
 

Διαρθρωση

Το Ινστιτούτο συγκροτείται από τις ακόλουθες ερευνητικές κατευθύνσεις:

Τεχνική Σεισμολογία: Λειτουργία δικτύου επιταχυνσιογράφων, απόσβεση σεισμικής κίνησης, αποτίμηση και προσομοίωση τοπικών συνθηκών, διερεύνηση επιφανειακής και βαθειάς δομής, προσομοίωσης ισχυρής σεισμικής κίνησης με έμφαση στο κοντινό πεδίο, πιθανολογική εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας.

Εδαφοδυναμική: αποτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών καθώς και της σεισμικής τους απόκρισης, αξιολόγηση και αποτίμηση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών καθώς και της επιρροής της γεωμορφολογίας και της τοπογραφίας στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης, μελέτες ρευστοποίησης και αλληλεπίδρασης εδάφους – ανωδομής, αντισεισμικό σχεδιασμό γεωκατασκευών όπως φράγματα, οπλισμένα επιχώματα και πρανή.

Αντισειμικές Κατασκευές: Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς έργων πολιτικού μηχανικού (γεφυρών, κτιρίων, φραγμάτων κα.), ενοργάνωση σημαντικών έργων με ειδικά μετρητικά δίκτυα, αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας και κινδύνου κατασκευών και δομημένου περιβάλλοντος, τεχνικές ενίσχυσης και επισκευής κατασκευών, καθώς και συμβολή στην ανάπτυξη διατάξεων Αντισεισμικών Κανονισμών και Κανονισμών Επεμβάσεων.

Το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου υποστηρίζει το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό:

Το 2002 με τον νόμο 3044 ιδρύθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή εκτός του κρατικού Προϋπολογισμού.