Είστε εδώ: 
 

Δεδομενα

Από την σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα που αφορούν:

 

- Καταγραφές Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης

- Γεωτρήσεις

- Φωτογραφικό υλικό με βλάβες στις κατασκευές από τους καταστροφικούς σεισμούς

- Επιταχυνσιογράμματα απόκρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών

 

Χρησιμοποιήστε το μενού στα αριστερά για να πλοηγηθήτε στις διαφορετικές επιλογές.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς καταγραφής (γεωγραφικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές, γεωφυσικές, μορφολογικές, απόκριση κλπ) του δικτύου του ΙΤΣΑΚ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα monographs.itsak.gr που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NERIES Integrated Infrastructure Initiative (I3) Project στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε επίσης να βρείτε τον κατάλλογο σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου, που εκπονήθηκε και καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου HELPOS. Πρόκειται για έναν ομογενή και πλήρη κατάλογο σεισμών (επιφανειακών και ενδιαμέσου βάθους), που αφορά την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου (33-43oΒ, 18-30oΑ) και καλύπτει το χρονικό διάστημα 550πΧ-2018. Χαρακτηρίζεται δε από την ομογένειά του, σε ότι αφορά την κλίμακα μεγέθους.