Ανθρώπινο Δυναμικό

Κωνσταντία Μάκρα

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Κωνσταντία Μάκρα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Κύρια Ερευνήτρια ΙΤΣΑΚ

Γεννηθείσα: 14/06/1972, Αλεξανδρούπολη
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 1 παιδί
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 118
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: makra [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate, Google Scholar, Scopus, ORCID, LinkedIn

 

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων 1997-2018

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1996
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 2000

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Γεωτεχνική Μηχανική, με έμφαση στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική ή αναλυτικότερα:

 • Εδαφοδυναμική
 • Κατηγοριοποίηση θέσεων καταγραφής της σεισμικής κίνησης με βάση τα μηχανικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των εδαφών.
 • Εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες της εκτίμησης της σεισμικής εδαφικής κίνησης
 • Επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση
 • Μικροζωνικές Μελέτες
 • Αλληλεπίδραση εδάφους - ανωδομής
 • Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών και υποδομών
 • Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στη γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, 1997-2002
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, (1997-2002) 
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 1998-2016
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (2014-σήμερα)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Μέλος του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Μέλος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
 • Μέλος International Society of Soil Mechanics Foundation Engineering 
 • Mέλος της Οργανωτικής επιτροπής του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (4ICEGE 2007, Θεσσαλονίκη)
 • Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, 2018

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 76
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 12
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια (Συνσυγγραφέας): 5
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια: 10
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 32 (4 ως επιστημονικώς υπεύθυνη)
 • Ετεροαναφορές: 520+

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις (σε Διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών κατά τα τελευταία 5 χρόνια)

 • Riga E., K. Makra & Κ. Pitilakis, 2018. Investigation of the effects of sediments inhomogeneity and nonlinearity on aggravation factors for sedimentary basins. Ιn Press, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, DOI 10.1016/j.soildyn.2018.01.016

 • Theodoulidis N., G. Cultrera, C. Cornou, P.Y. Bard, T. Boxberger, G. Di Giulio, A. Imtiaz, D. Kementzetzidou, K. Makra and the Argostoli NERA team, 2017. Basin Effects on Ground Motion: The Case of a High-Resolution Experiment in Cephalonia (Greece). Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-017-0225-4

 • Rovithis E., Kirtas E., Bliziotis D., Maltezos E., D. Pitilakis, Makra K., Savvaidis A., Karakostas Ch., & V. Lekidis, 2017. A LiDAR-aided urban-scale assessment of soil-structure interaction effects: The case of Kalochori residential area (N. Greece). Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-017-0155-1.

 • Riga E., K. Makra & Κ. Pitilakis, 2016. Aggravation factors for seismic response of sedimentary basins: A code-oriented parametric study. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, DOI 10.1016/j.soildyn.2016.09.048

 • Theodoulidis Ν., Ch. Karakostas, V. Lekidis, K. Makra, B. Margaris, K. Morfidis, Ch. Papaioannou, E. Rovithis, T. Salonikios & A. Savvaidis, 2016. The Cephalonia, Greece, January 26 (M6.1) and February 3, 2014 (M6.0) earthquakes: near-fault ground motion and effects on soil and structures. Bull Earthquake Eng, 14:1–38, DOI 10.1007/s10518-015-9807-1

 • Makra, K. & F. Chavez-Garcia, 2016. Site effects in 3D basins using 1D and 2D models: an evaluation of the differences based on simulations of the seismic response of Euroseistest. Bulletin of Earthquake Engineering, 14:1177-1194, DOI 10.1007/s10518-015-9862-7

 • Raptakis D. & K. Makra, 2015. Multiple estimates of soil structure at a vertical strong motion array: Understanding uncertainties from different shear wave velocity profiles. Engineering Geology, 192, 1–18, DOI 10.1016/j.enggeo.2015.03.016

 • Manolis G.D., S.L. Parvanova, K. Makra & P.S. Dineva, 2015. Seismic response of buried metro tunnels by a hybrid FDM-BEM approach. Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-014-9698-6

 • Manolis G.D., K. Makra, P.S. Dineva & T.V. Rangelov, 2013. Seismic motions in a non-homogeneous soil deposit with tunnels by a hybrid computational technique. Earthquakes & Structures, 5(2):161-205, DOI 10.12989/eas.2013.5.2.161