Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.

Αντικείμενο: Επεξεργασία και αξιοποίηση σημάτων από το ειδικό δίκτυο του ΠΑΜΑΚ. (TRITON-LUNITEC). Οργάνωση βάσης, έλεγχος σημάτων, και έλεγχος των Μηχανικών και δυναμικών χαρακτηριστικών του Κτιρίου. Μορφοποίηση Μεταδεδομένων Επιταχυνσιογράφων για το ΠΑΜΑΚ. Έλεγχος ιδιομορφών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου ΕΕ 483"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πολιτικού Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ483)