Είστε εδώ: 
 

Δίκτυα

 

Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει εγκατεστημένο Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με σκοπό την καταγραφή της ισχυρής κίνησης. Το δίκτυο αποτελείται από 120 και πλέον επιταχυνσιογράφους ψηφιακής τεχνολογίας εγκατεστημένους σε μεγάλες πόλεις του Ελληνικού χώρου. Επίσης, διαθέτει διάφορα ειδικά δίκτυα καταγραφής της ισχυρής κίνησης τα οποία λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας (EUROSEISTEST κλπ) καθώς και ειδικά μετρητικά δίκτυα ανωδομής σε μεγάλα έργα (Γέφυρα Χαλκίδας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κλπ). Στο ΙΤΣΑΚ έχει δημιουργηθεί πλούσια τράπεζα καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης, με βάση τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και αντίστοιχες καταγραφές από άλλες περιοχές της Γης με παρόμοιο σεισμοτεκτονικό περιβάλλον. Η τράπεζα αυτή απετέλεσε την βάση των φασμάτων σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στον Αντισεισμικό Κανονισμό για την εκπόνηση του οποίου συμμετείχε μεταξύ των άλλων φορέων και το ΙΤΣΑΚ. 

Με χρηματοδό­τη­ση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ολοκληρώ­θηκε η προμή­θεια 113 επιταχυνσιο­γράφων νέας γενιάς υψηλής ανάλυσης (24bits) των οποίων η εγκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει και ανα­μένεται να ολοκλη­ρωθεί εντός του 2012. Στόχος αυτού του έργου, σε συνεργασία με το Γεωδυ­ναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ, είναι η γεωγραφική πύκνωση του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογρά­φων, η κάλυψη όλων των μεγάλων οικισμών της χώρας και σε ορισμένες περιπτώσεις η κάλυψη ακραίων εδαφικών σχηματισμών εντός του ίδιου οικισμού. Η μεταφορά των δεδομένων των νέων οργάνων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κυρίως του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου θα συμβάλλει σημαντικά στον εμπλουτισμό και στην ποιότητα καταγραφών της βάσης δεδομένων ισχυρής δόνησης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά τη διαχείριση κρίσης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού θα αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο με τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο χαρτών αισθητότητας της ισχυρής δόνησης στις πλειόσειστες περιοχές της χώρας (shaking maps).

Κάποια από τα δεδομένα που διαθέτει το ΙΤΣΑΚ διατίθενται online εδώ. Παράλληλα, πρόσβαση σε μέρος των δεδομένων του ΙΤΣΑΚ παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας www.geomind.eu ( Γεωφυσική Πολυγλωσσική Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών-Geophysical Multilingual Internet-Driven Information System).

Για πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς επιταχυνσιογράφων που λειτουργεί το ΙΤΣΑΚ επισκεφτείτε την σελίδα http://monographs.itsak.gr.