Ανθρώπινο Δυναμικό

Μάνος Ροβίθης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Γεννηθείς: 13/08/1978, Χανιά

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.116

Fax: (+30) 2310 476085

e-mail: rovithis [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate, ORCID, Google Scholar

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 2002
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (Α.Π.Θ), 2003
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 2007

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και ειδικότερα:

 • Εδαφοδυναμική
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός θεμελιώσεων
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής με έμφαση στις πασσαλοθεμελιώσεις
 • Αριθμητική και αναλυτική μελέτη εδαφικής απόκρισης
 • Αριθμητική προσομοίωση φυσικών πειραμάτων υπό κλίμακα
 • Επιρροή επεμβάσεων βελτίωσης/ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση των κατασκευών.
 • Μελέτη αποκατάστασης/ενίσχυσης ιστορικών μνημείων και κατασκευών
 • Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών και υποδομών
 • Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στη γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική
 • Ενοργάνωση κατασκευών και συστημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και καταγραφή της απόκρισης υπό σεισμική φόρτιση

Ερευνητική και Εκπαιδευτική Εμπειρία

 • Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, 2002-2010
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2003-2010
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ΙΤΣΑΚ, 2010-
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2003-2007
 • Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Βασικές Αρχές Εδαφοδυναμικής» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ (2014 – 2015)
 • Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος "Θεμελιώσεις - Αντιστηρίξεις Τεχνικών Έργων" του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (χειμερινό 6μηνο 2015)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής  (ΕΕΕΕΓΜ)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Μόνιμη Επιτροπή «Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας» ΤΕΕ/ΤΑΚ
 • International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
 • International Society of Rock Mechanics (ISRM)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 53
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 9
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Επιστημονικά Συνέδρια (Συνσυγγραφέας): 15
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: 13
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 11 (2 ως Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών

 • Rovithis Emm. and Pitilakis K. (2016) Seismic assessment and retrofitting measures of a historic stone masonry bridge, Earthquakes and Structures, 10(3): 645-667.

 • Di Laora R. and Rovithis Emm. (2015) “Kinematic bending of fixed-head piles in nonhomogeneous soil”, Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, ASCE, 141(4), 04014126.

 • Rovithis Emm., Di Laora R. and de Sanctis L. (2015) “Foundation motion filtered by piles: effect of soil inhomogeneity”, XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (XVI ECSMGE), September 13-17, Edinburgh.

 • Rovithis Emm., Savvaidis A., Makra K., Ganas A., Loupasakis C., Kirtas Emm., Charalampopoulou B. (2014), "Multi-sensor network for monitoring subsidence and seismic motion in Kalochori urban site, N. Greece", 1st International Geomatics Application Conference (GEOMAPPLICA), Skiathos, September 08-10, pp. 36-43.

 • Rovithis Emm., Mylonakis G. and Pitilakis K. (2013) “Dynamic stiffness and kinematic response of single piles in inhomogeneous soil”, Bulletin of Earthquake Engineering, 11(6), pp. 1949-1972.