Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Άρθρο 21 του Νόμου 3044/2002) η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 197/27.8.2002 (τεύχος πρώτο) ιδρύθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Σκοπός του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» είναι:

  • Η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή εκτός του κρατικού Προϋπολογισμού και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για την διενέργεια ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργων για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών,
  • η εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων με ανανέωση - αναβάθμιση - επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού,
  • η παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό του ΙΤΣΑΚ,
  • η σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών για λογαριασμό τρίτων,
  • η έκδοση δημοσιευμάτων και η εκτύπωση πάσης φύσεως σχετικού έντυπου υλικού,
  • η οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια καθώς και η οργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων προβολής και δημοσιότητας, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ανάγονται στο σκοπό και την φύση του ΙΤΣΑΚ ως ερευνητικού κέντρου, συμβάλλουν στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το ΙΤΣΑΚ αυτοτελώς ή σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με άλλους φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ή με ειδικούς επιστήμονες.

Ο ΕΛΚΕ αναρτά δημόσια τους ετήσιους ισολογισμούς του στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ετήσιοι ισολογισμοί Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας