Στόχοι - Προοπτικές

Το υψηλών προσόντων προσωπικό που υπηρετεί στο ΙΤΣΑΚ και η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στο Ινστιτούτο να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης το οποίο μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη και σχεδιασμό μετρητικών δικτύων και συστημάτων (μόνιμο δίκτυο, ειδικά δίκτυα, μετασεισμικά δίκτυα) και ανάλυση - αξιολόγηση των δεδομένων.
  • Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού σεισμικής επικινδυνότητας, τρωτότητας και σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης για δομήματα οικιστικών περιοχών, δίκτυα, χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα, γεωκατασκευές (άοπλα και οπλισμένα επιχώματα, φυσικά πρανή και ορύγματα), έργα υποδομής και λοιπά τεχνικά έργα.
  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Προσεισμικός Έλεγχος - Αποκατάσταση / Ενίσχυση κτιρίων, τεχνικών έργων και δικτύων.
  • Επέκταση της επιστημονικής συνεργασίας με σχετικά ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία στην Ευρώπη, αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στις Παραευξείνιες χώρες