Είστε εδώ: 
 

Εδαφοδυναμική

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Σκοπός της Διεύθυνσης Εδαφοδυναμικής είναι η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη δυναμική συμπεριφορά εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, τον αντισεισμικό σχεδιασμό των θεμελιώσεων και τη γεωτεχνική σεισμική μηχανική.

Διεύθυνση Εδαφοδυναμικής

Ειδικότερα, τα ερευνητικά αντικείμενα της Διεύθυνσης Εδαφοδυναμικής περιλαμβάνουν:

 • Προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών.
 • Μελέτη της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης.
 • Ανάλυση και προσομοίωση της διάδοσης της σεισμικής κίνησης σε ετερογενή μέσα.
 • Μελέτη της επιρροής της επιφανειακής τοπογραφίας καθώς και των αλλουβιακών λεκανών στα χαρακτηριστικά (πλάτος, διάρκεια, συχνοτικό περιεχόμενο) της σεισμικής κίνησης.
 • Ανάκτηση και ανάλυση καταγραφών από μόνιμα και παροδικά δίκτυα επιφανειακών και εντός γεωτρήσεων επιταχυνσιογράφων.
 • Μελέτη φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίωσης σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις.
 • Σεισμική απόκριση βαθιών θεμελιώσεων
 • Μελέτη συμβατικών και νεωτεριστικών μεθόδων επέμβασης στο υπέδαφος και της επιρροής τους στην σεισμική απόκριση κατασκευών
 • Αποκατάσταση και ενίσχυση ιστορικών μνημείων και κτισμάτων σε προβληματικές εδαφικές συνθήκες
 • Αναλυτική και αριθμητική προσομοίωση προβλημάτων στη γεωτεχνική σεισμική μηχανική.
 • Μικροζωνικές μελέτες και μελέτες σεισμικής διακινδύνευσης (σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών με 1Δ ή/και 2Δ προσεγγίσεις).
 • Αναλύσεις κινδύνου ρευστοποίησης (ημιεμπειρικές προσεγγίσεις, ενεργειακού χαρακτήρα μεθοδολογίες, 1Δ μη γραμμικές συζευγμένες θεωρητικές αναλύσεις).
 • Σχεδιασμό και ανάλυση θεμελιώσεων, χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων, καθώς και επιχωμάτων.
 • Ανάλυση ευστάθειας τεχνητών και φυσικών πρανών σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις και σχεδιασμός μέτρων σταθεροποίησης και ενίσχυσης.
 • Ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς υπόγειων έργων, λιμενικών έργων καθώς και βάθρων γεφυρών.
 • Ανάλυση ευστάθειας & παραμόρφωσης έργων αντιστήριξης.
 • Ανάλυση γεωτεχνικού χαρακτήρα αστοχιών με έμφαση σε αστοχίες που προκλήθηκαν από σεισμούς (ρευστοποίηση, πλευρική εξάπλωση, κατολισθήσεις και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών, κλπ).

Διεύθυνση Εδαφοδυναμικής