Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Τεχνικού Σεισμολόγου.

Αντικείμενο: Συμμετοχή στα παραδοτέα του έργου:

2.3.3: Χάρτες Κατανομής της Ισχυρής Εδαφικής Κίνησης (ShakeMaps)

Υπολογισμός χαρτών κατανομής της ισχυρής σεισμικής κίνησης στον Ελληνικό χώρο, από τις μέγιστες τιμές της εδαφικής κίνησης στα μόνιμα δίκτυα σεισμογράφων και επιταχυνσι-ογράφων. Υιοθέτηση μοντέλων ολίσθησης σεισμικών ρηγμάτων πεπερασμένων διαστάσεων με συνυπολογισμό των εδαφικών συνθηκών. Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη του κοντινού πεδίου με τη χρήση επεξεργασμένων καταγραφών επιταχυνσιογράφων και εμπειρικά ή πιθανολογικά προσομοιώματα της ισχυρής εδαφικής κίνησης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου ΕΕ 241"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Τεχνικού Σεισμολόγου στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ241/2021)