Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Τεχνικού Σεισμολόγου.

Αντικείμενο: Συμμετοχή στα παραδοτέα του έργου:

Δράσης 2.5.2: Καινοτόμες Τεχνικές και Μεθοδολογίες Γεωφυσικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Αστικό Περιβάλλον

Διερεύνηση της αξιοπιστίας των εδαφικών μονοδιάστατων τομών (1Dprofiles) που θα προκύψουν από συνδυαστικές γεωφυσικές μεθόδους σε έξι (6) επιλεγμένουςσταθμούς επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με βάση μονοδιάστατη  προσομοίωση εδαφικού θορύβου στην ευρύτερη περιοχή των εξεταζόμενων θέσεων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου ΕΕ 242"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Τεχνικού Σεισμολόγου στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ242/2021)