Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρήστος Καρακώστας

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Χρήστος Καρακώστας

Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 29/04/1960, Άργος Ορεστικό
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.214
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: christos [AT] itsak.gr


 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1984
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 1989

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Αντισεισμική Μηχανική και ειδικότερα:

 • Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, στοιχείων κατασκευών, υλικών και εγκαταστάσεων υπό την επίδραση σεισμικών φορτίων
 • Ενοργάνωση και παρακολούθηση συμπεριφοράς (Structural Health Monitoring) κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, φράγματα) σε σεισμικές και περιβαλλοντικές διεγέρσεις
 • Σχεδιασμός και κατασκευή επιταχυνσιογράφου τεχνολογίας MEMS χαμηλού κόστους. Εφαρμογή με ανάπτυξη πιλοτικού υπέρπυκνου δικτύου σε αστική περιοχή (Λευκάδα)
 • Μέθοδοι εκτίμησης σεισμικής διακινδύνευσης οικιστικών περιοχών και μεθοδολογίες προσεισμικού ελέγχου κτιρίων
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού, αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών (σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα και με χρήση σύγχρονων μεθόδων στατικής ή δυναμικής μη-γραμμικής ανάλυσης κλπ)
 • Διερεύνηση φαινομένων Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής (Soil-Structure interaction) σε ενοργανωμένες κατασκευές

Θεωρητική / Υπολογιστική Μηχανική με έμφαση σε:

 • Ανάπτυξη Πεπερασμένων Στοιχείων για το δυναμικό υπολογισμό επιφανειακών φορέων
 • Ανάπτυξη Στοχαστικών Συνοριακών Στοιχείων για τον υπολογισμό της διάδοσης σεισμικών κυμάτων σε εδάφη τυχαίας δομής

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ελεύθερος επαγγελματίας - Τεχνικός Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός. Εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στις ειδικές κατασκευές όπως βιομηχανικά κτίρια, γέφυρες κλπ. (1984-1995)
 • Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (1995-σήμερα)
 • Tεχνικός εμπειρογνώμων (Technical Expert) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ. - Μέλος της I.A.E.E.)
 • Ελληνική εταιρεία μη καταστροφικών ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. – μέλος των EFNDT και ICNDT)
 • Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. – μέλος της I.A.C.M.)
 • European Mechanics Society (EUROMECH)
 • Εκπρόσωπος Ελλάδος (2013-2016) στην Ad hoc ομάδα εμπειρογνωμόνων για το σεισμικό κίνδυνο, Ομάδα Εργασίας για τη συνεργασία στον τομέα της Επείγουσας Συνδρομής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (BSEC)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 126
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 19
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 31 εκ των οποίων σε 5 επιστημονικώς υπεύθυνος.
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για “Αυτόνομο Τριαξονικό Επιταχυνσιογράφο” χαμηλού κόστους (αρ. 1008498)
 • Ανεξάρτητος κριτής (external expert evaluator) ερευνητικών προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 • Κριτής ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούμενων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών

 • Conti R., Morigi M., Rovithis E., Theodoulidis N., Karakostas Ch. (2018) “Filtering action of embedded massive foundations: New analytical expressions and evidence from 2 instrumented buildings” Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 47,issue5, pp 1229-1249, DOI: 10.1002/eqe.3014

 • Karakostas Ch., Papanikolaou V., Theodoulidis N. (2018) “An Ultra-Dense Strong-Motion Urban Network Based on in-House designed MEMS Accelerographs: The Case of Lefkas City, Greece” Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Thessaloniki, Greece, June 18-21, paper no 11191

 • Christos Z. Karakostas Ch., Rovithis Emm., Morfidis K., Chatzistefanou G.A., Lekidis V., Theodoulidis N.,. Makarios Tr. (2018) “Investigation of the Dynamic Response and SSI effects of the Instrumented Municipality Building in Lefkas, Greece” Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Thessaloniki, Greece, June 18-21, paper no 11461.

 • Rovithis Emm., Kirtas Emm., Bliziotis D., Maltezos E., Pitilakis D., Makra K., Savvaidis A., Karakostas Ch., Lekidis V. (2017) “A LiDAR-aided urban-scale assessment of soil-structure interaction effects: The case of Kalochori residential area (N. Greece)” Bulletin of Earthquake Engineering, 15(11): 4821-4850.

 • Karakostas Ch., Kontogiannis G., Morfidis K., Rovithis Emm., Manolis G., Theodoulidis N. (2017) “Effect of Soil-Structure Interaction on the Seismic Response of an Instrumented Building during the Cephalonia, Greece Earthquake of 26-1-2014” Proceedings of COMPDYN 2017, 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, M. Fragiadakis (eds.), Rhodes Island, Greece, June 15–17

 • Theodoulidis N., Karakostas Ch., Lekidis V., Makra K., Margaris B., Morfidis K., Papaioannou Ch., Rovithis E., Salonikios Th. and Savvaidis A. (2016) “The Cephalonia, Greece, January 26 (M6.1) and February 3, 2014 (M6.0) earthquakes: near-fault ground motion and effects on soil and structures” Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 14, 1, pp 1-38, DOI: 10.1007/s10518-015-9807-1

 • Sextos A., Karakostas C. Lekidis V. and Papadopoulos S. (2015) “Multiple support seismic excitation of the Evripos bridge based on free-field and on-structure recordings” Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 11, No. 11, pp1510-1523 DOI: 10.1080/15732479.2014.977302

 • Karakostas Ch., Lekidis V., Morfidis K., Salonikios Th. (2015) “Investigation of Dynamic Response of an Instrumented Building during the Cephalonia 2014 Seismic Sequence” Proceedings of 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2015), Crete Island, Greece, May25-27, abstract No 1622

 • Karakostas Ch., Moschonas I., Lekidis V. and Papadopoulos S. (2015) “Seismic Performance of Industrial Pressure Vessels: Parametric Investigations of Simplified Modeling Approaches for Vulnerability Assessment” Proceedings of 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2015), Crete Island, Greece, May 25-27, paper No 944

 • Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Loupasakis C., Rozos D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen U., Tsangaratos P., Kokkinou E., Vafidis A., Rondoyanni Th.,Kalogeras I., Koutrakis S., Sarris A. and Papadopoulos N. (2014) “Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra” Central European Journal of Geoscience, 6(1), ,pp.88-103

 • Karakostas Ch., Savvaidis A., Lekidis V., Margaris B., Theodoulidis N., Vafidis A., Loupasakis C., Soupios P., Papadopoulos N. (2014) “A Proposal for Accelerometric Station Validation Procedures : Application to Representative Sites in Crete (Creece)” Proceedings of 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, Turkey, August24-29, paper No 2010

 • Karakostas Ch. and Papanikolaou V. (2014) “A Low Cost Instrumentation Approach for Seismic Hazard Assessment in Urban Areas” Proceedings of 9th International Conference on Risk Analysis and Hazard Mitigation (RISK2014), New Forest, UK, June4-6, pp. 97-108