Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων, ενός (1) σταθμού βάσης reference και ενός (1) διπλόσυχνου γεωδαιτικού δέκτη rover και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 48.187,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : Σαρανταοκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ (48.187,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :Τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι τις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 14.30.

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 2/8/2013 να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.itsak.gr και να πάρουν πληροφορίες από τον κ. Ευστάθιο Τσιρά στο τηλέφωνο 2310-476081-4, εσ. 1055, fax : 2310-476085 email : tsiras [AT] itsak.gr και τον κ. Ροβίθη Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 2310-476081, εσ. 1210 fax : 2310-476085 email : rovithis [AT] itsak.gr

Κατεβάστε το τεύχος της προκήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Τεύχος προκήρυξης