Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 37.187,00 € πλέον Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : Τριαντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ (37.187,00) πλέον του Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την 15η Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρα 10.30.

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 16/10/2013 να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.itsak.gr και να πάρουν πληροφορίες από τον κ. Ευστάθιο Τσιρά στο τηλέφωνο 2310-476081-4, εσ. 1055, fax : 2310-476085 email : tsiras [AT] itsak.gr και τον κ. Ροβίθη Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 2310-476081, εσ. 1210 fax : 2310-476085 email : rovithis [AT] itsak.gr

Κατεβάστε το τεύχος της προκήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Τεύχος προκήρυξης