Ειδικό Δίκτυο Ενοργάνωσης Υψηλής Καλωδιωτής Γέφυρας Χαλκίδας – XALKIS

Το μόνιμο καταγραφικό δίκτυο στη Χαλκίδα ξεκίνησε το 1992 με την κατασκευή της Γέφυρας και χρηματοδότηση από το τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. Σήμερα έχει εκσυγχρονισθεί με νέα κεντρική καταγραφική μονάδα με σύγχρονες προδιαγραφές. Διαθέτει 36 αισθητήρια που καταλήγουν στο σύγχρονο καταγραφικό DOLOMITE. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται η αντιστοίχηση των θέσεων των αισθητήρων με την ονοματολογία και τη κατεύθυνση της μετρούμενης ταλάντωσης. Το δίκτυο έχει δυνατότητα συνεχούς real -time καταγραφής με δική του IP και παρακολούθησης της δυναμικής απόκρισης της Γεφυρας.

 

 

Η υψηλή καλωδιωτή γέφυρα της Χαλκίδας με τις θέσεις των αισθητηρίων και την κατατεύθυνση της μετρούμενης ταλάντωσης.